Archive for the ‘inwestowanie w nauke’ Category

Wspieranie badań naukowych

Kluczowym elementem w budowaniu nowoczesnej gospodarki jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. W Polsce nie brakuje zdolnych, ambitnych naukowców, którzy mają ciekawe pomysły. Jednak często realizacja niektórych projektów okazuje się niemożliwa ze względu na wysokie koszty, jakie wiążą się z wdrażaniem ich w życie. Dlatego tak ważne jest wspieranie współpracy między nauką a biznesem. Wyszukiwanie firm gotowych współpracować z naukowcami to jedno z założeń projektu Inkubatory Innowacyjności. W jego ramach ma działać 12 ośrodków naukowych, wspierających komercjalizację wyników badań naukowych. Program ten pozwoli zanalizować zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw na konkretne projekty badawcze. Dzięki temu naukowcy będą mogli w prostszy sposób wdrażać swoje projekty w życie. Innym rządowym programem jest projekt o nazwie Lider. W jego ramach wybrano 41 młodych naukowców, którzy mają ciekawe pomysły na badania, ale nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na ich przeprowadzenie. Każdy z młodych naukowców otrzyma ok. 1 mln zł na zrealizowanie swego projektu badawczego, mającego praktyczne zastosowanie. Wspieranie nauki ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności, a dzięki temu unowocześnienie polskiej gospodarki, która na razie bardzo odbiega od unijnych standardów.

Rządowe pomysły na inwestowanie w naukę

Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy to lepsza przyszłość dla każdego kraju. Zdaje sobie z tego sprawę także polski rząd, dlatego przygotowuje on projekty mające na celu wsparcie polskiej nauki. Jednym z pomysłów jest program Lider, w ramach którego wyłonionych zostało 41 młodych naukowców, którzy mają ciekawe projekty badawcze, brakuje im jednak środków na ich zrealizowanie. Każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł. Całkowity koszt tego projektu to 43 mln zł. Program ten ma na celu pomoc we wdrażaniu w życie innowacyjnych rozwiązań, które opierają się na współpracy nauki i biznesu. Współdziałanie tych dwóch sektorów jest niezbędnym elementem w unowocześnianiu polskiej gospodarki. Podobnym celom służy projekt wspierający komercjalizację wyników badań polskich naukowców. Wyłonione w konkursie ośrodki badawcze będą współpracować z firmami przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w polskiej gospodarce. Wymierne korzyści z tego procesu ma mieć w przyszłości całe społeczeństwo. Polska musi dogonić pozostałe kraje europejskie, które pod w względem funduszy przeznaczonych na wspieranie nauki są na dużo wyższym poziomie. Mądre i przemyślane inwestowanie w naukę zawsze się opłaca i przynosi wymierne efekty. Dlatego warto szukać nowych rozwiązań, mających na celu polepszenie sytuacji polskiej nauki.

Wsparcie dla młodych naukowców

Polityka każdego kraju powinna uwzględniać ponoszenie odpowiednio wysokich nakładów na naukę. Rozwój badań naukowych i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w życie w widoczny sposób przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Dlatego też przygotowywane są różne projekty mające na celu wspieranie badań naukowych. Polska również przeznacza sporo środków na inwestowanie w naukę. Przykładem jest program Lider, skierowany do młodych pracowników naukowych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Polski rząd przeznaczył na ten projekt 43 mln zł. Każdy z wyłonionych w ramach konkursu 41 polskich naukowców z różnych ośrodków badawczych, otrzyma ok. 1 mln zł na przeprowadzanie badań naukowych i wprowadzanie ich efektów w życie. Do projektu zakwalifikowani zostali najlepsi naukowcy, z ciekawymi pomysłami, których wdrożenie w życie w sposób widoczny ma szansę się przyczynić do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Pomysły tych naukowców zostaną wykorzystane przez konkretne firmy w celu zwiększenia konkurencyjności danych obszarów gospodarki. Gdyby nie ten rządowy projekt, wielu młodych naukowców nie byłoby w stanie przeprowadzić swoich badań, wymagających niekiedy bardzo dużych nakładów finansowych. Uczestnicząc w programie Lider zyskują oni szansę na rozwój swojej kariery zawodowej i zdobycie bezcennego doświadczenia.

Finansowanie nowatorskich projektów naukowych

Dokonano wyboru 41 polskich pracowników naukowych, którzy otrzymają dotację na prowadzenie badań. Łącznie będą oni mieli do dyspozycji 43 mln złotych. Jest to szansa dla młodych naukowców na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu zespołem badawczym. Nowatorskie projekty, które mają zostać przygotowane w ramach tego programu, w założeniu będą wspierać rozwój polskiej gospodarki. Program Lider pomaga naukowcom do 35 roku życia w przeprowadzaniu innowacyjnych projektów badawczych. Każdy z wyłonionych laureatów będzie mieć do dyspozycji ok. 1 mln zł na cele badawcze. Budowanie kultury innowacyjności i unowocześnianie gospodarki nie może się obejść bez utalentowanych młodych badaczy, pełnych zapału i ciekawych pomysłów. Nowatorskie rozwiązania potrzebują przed wdrożeniem w życie dużych nakładów finansowych. Wiele ciekawych projektów nie mogłoby być zrealizowanych, gdyby nie ten program. Założeniem projektu jest zacieśnianie współpracy między biznesem i nauką, mające w założeniu doprowadzić do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. W konkursie wyłonieni zostali najlepiej rokujący naukowcy z ośrodków badawczych w całej Polsce. Surowe kryteria doboru kandydatów pozwalają mieć nadzieję, że na rozwój badań szansę dostali najlepsi z najlepszych. Efekty ich badań będą widoczne w perspektywie długoterminowej.

Wiedza jako najlepsza inwestycja

Coraz więcej osób zaczyna sobie zdawać sprawę, że inwestowanie w swoją wiedzę i rozwój osobisty przyniesie w przyszłości wymierne efekty. Stąd taka popularność studiowania wśród polskiej młodzieży. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że studia wyższe zwiększają ich szansę na lepszą pracę i wyższe zarobki. Co prawda wielu absolwentów szkół wyższych obecnie ma problem ze znalezieniem pracy, jednak trzeba pamiętać, że dane z urzędów pracy pokazują, iż i tak są oni w najlepszej sytuacji spośród wszystkich poszukujących pracy. Dużo trudniej jest znaleźć zatrudnienie osobom legitymującym się tylko podstawowym lub średnim wykształceniem. Absolwenci wyższych uczelni powinni jednak pamiętać, że samo ukończenie studiów nie jest gwarantem znalezienia dobrej pracy. Pracodawcy interesują się przede wszystkim konkretną wiedzą i umiejętnościami kandydata. Dlatego też niemal nieustannie trzeba podnosić swoje kompetencje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach czy studiach podyplomowych. Zdobyte dzięki nim kwalifikacje pomogą lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Ostatnio coraz popularniejsze staje się uczęszczanie do różnego rodzaju szkół policealnych, oferujących zdobycie konkretnego zawodu. Z ofert tych szkół korzystają często absolwenci wyższych uczelni, zwiększają tym samym swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.

Inwestowanie w naukę języków obcych

Pracodawcy, szukając szans rozwoju swoich firm, często wysyłają pracowników na różnego rodzaju szkolenia i kursy. Do najpopularniejszych sposobów dokształcania pracowników należy wysyłanie ich na kursy językowe. Efekty takiego działania są widoczne po dłuższym czasie. Pracodawca musi się więc dobrze zastanowić, czy inwestowanie w naukę swoich podwładnych mu się opłaca. Generalnie wszelkie szkolenia pracowników przyczyniają się w jakimś stopniu do zwiększenia ich efektywności. Udoskonalanie kompetencji kadry jest sposobem na polepszenie sytuacji w firmie. Pracownik, który zostaje skierowany na różnego rodzaju szkolenia, czuje, że jest ważny i pracodawca inwestuje w niego z myślą o jego przyszłości w firmie. Poczucie stabilizacji jest zaś czynnikiem, który korzystnie wpływa na wydajność pracownika. Prywatni przedsiębiorcy najczęściej kierują swych podwładnych na kursy językowe. Są one stosunkowo tanie. Oferta na rynku jest bogata. Szkoły językowe oferują m.in. naukę języka branżowego i specjalistycznego. Ceny maleją wraz z liczbą uczestników, dlatego przeszkolenie kilku czy kilkunastu pracowników nie będzie aż takie drogie. Znajomość języków obcych przez pracowników firmy może w sposób widoczny polepszyć sytuację firmy. Pozwoli to wpłynąć na prestiż firmy i otworzyć ją na współpracę z klientami i kontrahentami z różnych krajów.

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Komercjalizacja wyników badań naukowych to proces prowadzący do unowocześniania polskiej gospodarki. Innowacyjna gospodarka jest wynikiem współpracy uczelni i instytutów naukowych z biznesem. We wdrażaniu badań naukowych w życie, czyli ich praktycznym wykorzystaniu, ma pomóc rządowy projekt o nazwie Inkubator Innowacyjności. W wyniku konkursu wybranych zostanie dwanaście podmiotów, w tym uczelni i innych instytucji naukowych, mających wspierać naukowców w badaniach, których wyniki służyć będą potrzebom rynku. Zarządzanie wynikami prac naukowych jest kluczowe dla uzyskania z nich maksymalnych korzyści, również finansowych. Tego typu współpraca nauki z biznesem wydatnie przyczyni się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Wyłonione w konkursie inkubatory będą poszukiwać firm, pragnących wdrażać efekty badań naukowych w życie. Do ich zadań będzie także należało poznawanie zapotrzebowania firm na przeprowadzanie konkretnych badań, szacowanie cen wynalazków i pomoc w szukaniu praktycznych zastosowań dla poszczególnych wyników badań. Projekt ten jest skierowany do szkół wyższych oraz innych podmiotów zajmujących się nauką. Kluczowe przy dokonywaniu wyboru będzie zaangażowanie poszczególnych instytucji w zacieśnianie współpracy biznesu oraz nauki. Budżet projektu to 18 mln zł. Zakończy on się w 2015 r.

Wsparcie finansowe dla komercjalizacji badań naukowych

Rząd przygotował kolejną inicjatywę mającą na celu wsparcie polskiej nauki. Jest to konkurs pod nazwą Inkubator Innowacyjności. W jego ramach zostanie wyłonionych dwanaście inkubatorów, pomagających naukowcom prowadzić badania i przekuwać ich wyniki w rynkowy sukces. Jest to projekt wspierający zarządzanie wynikami badań oraz prac rozwojowych. Zadaniem inkubatorów będzie wyszukiwanie firm gotowych do wdrażania efektów badań oraz prowadzenia baz danych projektów naukowych, mogących znaleźć zastosowanie w praktyce. Rolą wyłonionych podmiotów będzie także przeprowadzanie analiz dotyczących zainteresowania podmiotów gospodarczych przeprowadzaniem konkretnych badań naukowych, wycena dokonanych wynalazków i praca związana z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w życie. W konkursie mogą brać udział uczelnie oraz inne instytucje zajmujące się badaniami naukowymi, zaangażowane w zacieśnianie współpracy nauki i biznesu. Każdy z 12 inkubatorów wyłonionych w konkursie otrzyma do dyspozycji maksymalnie 1,5 mln zł. Pieniądze te mają być wydane na wspieranie zarządzania wynikami badań oraz prac rozwojowych, szczególnie jeśli chodzi o ich komercjalizację. Program potrwa do 2015 r. Całkowita suma przeznaczona na jego realizację wynosi 18 mln złotych. Fundusze na sfinansowanie programu pochodzą z puli przeznaczonej na naukę.

Opłacalność inwestowania w wiedzę

Każda złotówka, wykorzystana na uzupełnienie swojej wiedzy czy kwalifikacji, zaprocentuje w przyszłości. Inwestowanie w wiedzę, oczywiście odpowiednio przemyślane, jest bardzo opłacalne. Stopa zwrotu w przypadku inwestowania w edukację jest na ogół bardzo wysoka. Studiowanie, nawet na państwowych uczelniach bez konieczności uiszczania czesnego, wymaga na ogół dosyć dużych nakładów. Trzeba przecież kupować różnego rodzaju pomoce naukowe, opłacać akademik lub przejazdy. Jednak inwestycja w studiowanie jest jak najbardziej opłacalna. Pod warunkiem oczywiście, że wybierze się odpowiedni do swoich możliwości i zainteresowań kierunek na dobrej uczelni. Co prawda coraz więcej absolwentów wyższych uczelni ma problem ze znalezieniem pracy, jednak i tak znajdują się oni w dużo lepszej sytuacji niż osoby, które mają wykształcenie zawodowe czy techniczne. Ponadto zarobki osób z wyższym wykształceniem wciąż kształtują się na dużo wyższym poziomie niż w przypadku pozostałych absolwentów. Samo ukończenie studiów nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Trzeba liczyć się z tym, że konieczne będzie nieustanne inwestowanie w swoją wiedzę. Dodatkowe kursy, szkolenia, studia podyplomowe zachęcają potencjalnych pracodawców do zainteresowania danym kandydatem. Warto więc inwestować w siebie. Wciąż sporym zainteresowaniem na rynku pracy cieszą się np. osoby znające języki obce.

Ciągłe inwestowanie w wiedzę

Obecnie wiedza wyniesiona ze studiów czy z różnego rodzaju szkół musi być na bieżąco uzupełniana przez absolwentów. Takie są wymogi współczesnego rynku pracy. W przyszłości te tendencje będą się nasilać. Nieustanny postęp naukowy, technologiczny oraz cywilizacyjny wymusza na pracownikach i absolwentach konieczność ciągłego inwestowania w swoją wiedzę. Rozwój dotyczy nie tylko specjalistycznych gałęzi gospodarki, ale także innych sektorów, do których wkraczają coraz to nowe rozwiązania technologiczne, wymagające od pracowników zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Ciągłe inwestowanie w wiedzę jest potrzebne nie tylko nauczycielom, lekarzom, informatykom, ale też pracownikom budownictwa, kierowcom, mechanikom, kosmetyczkom itd. Na nieustanne poszerzanie wiedzy muszą być przygotowane także osoby prowadzące własny biznes. Ciągłe zmiany przepisów, regulacji itd. wymuszają na nich zapoznawanie się z wprowadzanymi zmianami prawa. Właściwie każdy człowiek, chcąc normalnie funkcjonować w społeczeństwie, musi wciąż się dokształcać. Do codziennego funkcjonowania potrzebna jest wiedza z zakresu prawa i ekonomii. Zmieniające się przepisy obowiązują przecież wszystkich obywateli. Przeciętny człowiek, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zmuszany jest do inwestowania w swoją wiedzę. Musi śledzić informacje medialne dotyczące zmian, które mają wpływ także na jego życie.